การติดกรอบรูป

การติดกรอบรูป
หากแบ่งตามลักษณะการทำงาน จะแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1 แบบเจาะพื้นผิวเพื่อติดตั้งกรอบรูป
ข้อดี คือจะมีความมั่นคงแข็งแรงสูง
ข้อเสีย คือสภาพพื้นผิวที่ต้องถูกเจาะเสียหาย และต้องใช้เครื่องมือุปกรณ์ช่างเข้าช่วยในการติดตั้ง และจำเป็นต้องมีความรู้ด้านช่างบ้างเล็กน้อย จึงจะสามารถทำการติดตั้งออกมาได้สวยงาม และคงทน อีกข้อคือไม่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ห้ามเจาะ เช่น คอนโด ห้องเช่า หรือพื้นผิวที่มีการเดินระบบไฟฟ้า ประปา IT ฝังในพื้นผิว
2 แบบไม่เจาะพื้นผิวเพื่อติดตั้งกรอบรูป
ข้อดี คือเป็นทางเลือกกรณี ไม่สะดวก รึ ไม่สามารถติดกรอบรูปแบบเจาะพื้นผิวได้ ตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 1
ข้อเสีย คือความสามรถในการการรับน้ำหนักจะลดลงมาก หรืออาจไม่สามารถรับน้ำหนักกรอบรูปได้เลย หากเลือกวัสดุยึดพื้นผิวไม่เหมาะสม หรือเลือกวัสดุยึดพื้นผิวถูกต้องแล้ว แต่ไม่ได้จัดเตรียมพื้นผิวที่จะติดตั้งให้ดีพอ การติดตั้งกรอบรูปของเราก็จะไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์